EV THOMAS, "Bee Boxes"
1998, oil on canvas, 70"  x  80"